ធ្មប់ពស់ ពឹសសាហាវ​ - X-Men Part 6 | The Wolverine - សម្រាយលម្អិតសាច់រឿង


Смотреть видео ធ្មប់ពស់ ពឹសសាហាវ​ - X-Men Part 6 | The Wolverine - សម្រាយលម្អិតសាច់រឿង на Smotri.Life бесплатно

143, 438
7, 262   |   119
Khmer Drama Review   |   4 мес.
Поделиться этим видео
Описание видео

ធ្មប់ពស់ ពឹសសាហាវ​ - X-Men Part 6 | The Wolverine - សម្រាយលម្អិតសាច់រឿង - Видео онлайн

The Witches Viper, X-Men Episode 6 Review
The Wolverine និយាយខ្មែរ
ការសម្រាយលម្អិតសាច់រឿងមួយនេះ នឹងធ្វើអោយអ្នកយល់គ្នាបានយល់ច្បាស់ទៅកាន់សាច់រឿងមួយនេះទាំងមូល!!
---------------------------------------------------------------------------
💰ឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗមើល💰
001 539 419 (កុង ABA)
0978497023 (កុង Wing)
ឈ្មោះគណនី CHEA SENNARONG
--------------------------------------------------------------------------

នេះគឺជាការវិភាគសាច់រឿង The Wolverine! សម្រាប់អ្នកដែលដែលតែងតែនិយមតាមដាមទស្សនារឿងមួយនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច​ចូលមើលវីដេអូមួយនេះ ស្តាប់នូវការវិភាគរប់ខ្ញុំ ហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុង Comment Section ខាងក្រោមវីដេអូបាន! ខ្ញុំនឹងរីករាយស្វែងយល់ពីគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា!

#X_Men_The_Wolverine
#សម្រាយលម្អិតសាច់រឿង

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

ចូលរួមគាំទ្រការសង្ខេបសាច់រឿងនេះ សូមចុច Subscribe និ​ងរូបកន្តឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត!

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Disclaimer: I do not own any videos and images using in this video, nor either intention to steal the owner copyrighted materials. And what I've been using is in accord with the law of Fair Use of YouTube Guideline. Hence, I would like to give credit to the original creators!

Song Info:

- Rock Intro 1 by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
- Artist: http://audionautix.com/

- YouTube Audio Library : Final Boss

Ссылка на страницу с видео:

Ссылка HTML на страницу с видео:

Код для вставки плеера:

ធ្មប់ពស់ ពឹសសាហាវ​ - X-Men Part 6 | The Wolverine - សម្រាយលម្អិតសាច់រឿង - Видео онлайн